De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

/ 01

Lees het rustig door

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Arni Fit V.O.F. (hierna; “Arni Fit”).

2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Arni Fit en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Arni Fit en het Lid.

2.2. Arni Fit is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Arni Fit zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Arni Fit te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor een onbepaalde contractduur.

3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso, op maandelijkse basis.

4.2. Arni Fit behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Arni Fit is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Arni Fit is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Arni Fit of haar leidinggevenden.
5.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren.